Regulamin uczestnictwa w szkoleniu otwartym

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia jest [ation] center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok. 1.5, KRS 0001022878, NIP 6793261832, REGON 524632504 – zwanym dalej [ation] center.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Dokonujący zakupu szkolenia – strona umowy o usługę szkoleniową – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu szkolenia celem uczestnictwa w nim przez konkretnego Uczestnika (na tę osobę będzie wystawiona faktura VAT). Dokonujący zakupu szkolenia może być jednocześnie Uczestnikiem.
 5. Bilet – imienne prawo do uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Organizatora szkolenia.
 6. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.ationcenter.com lub pisemne zgłoszenie mailem na adres: contact@ationcenter.com.
 2. Przesyłając formularz szkoleniowy Uczestnik lub osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, iż jest uprawniona do zawarcia umowy o usługę szkoleniową w imieniu dokonującego zakupu szkolenia oraz złożenia oświadczeń w imieniu Uczestników, o których mowa w § 11 ust.3.  
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia  [ation] center skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. [ation] center nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy [ation] center a dokonującym zakupu szkolenia, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 5. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez [ation] center programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.ationcenter.com.

§ 3. Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia

Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) [ation] center przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia.

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić [ation] center w formie pisemnej: listem elektronicznym lub pocztą. Zgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej) skutkuje zwrotem całości opłaty za szkolenie. W takim wypadku [ation] center wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji oraz fakturę korygującą na adres e-mail Uczestnika wskazany w zgłoszeniu. Rezygnacje zgłoszone w innej formie niż wyżej podane nie będą uwzględniane. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od otrzymania otrzymania przez [ation] center podpisanej przez uprawnioną osobę faktury korygującej.
 2. Rezygnacja na mniej niż 15 dni, a więcej niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej) wiąże się z koniecznością pokrycia przez dokonującego zakupu szkolenia 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. Także wówczas Uczestnikowi wysyłana jest faktura korygująca na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od otrzymania otrzymania przez [ation] center podpisanej przez uprawnioną osobę faktury korygującej.
 3. Rezygnacja na mniej niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia spowoduje obciążenie dokonującego zakupu szkolenia pełnymi kosztami uczestnictwa. Jest to zbyt krótki czas dla organizatora, aby możliwe było znalezienie zastępstwa dla Uczestnika.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 zamiast rezygnacji Uczestnik lub dokonujący zakupu szkolenia może zgłosić wolę zmiany terminu szkolenia na późniejszy. Zmiany takie nie pociągają za sobą dodatkowych opłat.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 1-3 zamiast rezygnacji Uczestnik lub dokonujący zakupu szkolenia może zgłosić inną osobę na swoje miejsce. Zmiana taka nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.
 6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie dokonującego zakupu szkolenia pełnymi kosztami uczestnictwa.
 7. Niezależnie od powyższego dokonujący zakupu szkolenia będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. O woli wykonania prawa Uczestnik powinien poinformować Organizatora w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną. 
 8. Dokonujący zakupu szkolenia będący Konsumentem zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem Szkolenia wyraża zgodę na rozpoczęcie Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 7. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia Szkolenia. 
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez dokonującego zakupu szkolenia będącego Konsumentem, przed rozpoczęciem Szkolenia, w przewidzianym 14-dniowym terminie, o którym mowa w ustępie 7, Uczestnik otrzymuje zwrot zapłaconej kwoty w terminie 14 dni.
 10. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył dokonujący zakupu szkolenia będący Konsumentem.

§ 5. Rodzaje szkoleń

 1. [ation] center oferuje dwa rodzaje szkoleń ze względu na formę, czas trwania oraz warunki przeprowadzania:
  • Workshop czyli szkolenia stacjonarne, jedno- lub dwudniowe,
  • Masterclass czyli szkolenia online, o krótkiej kilkugodzinnej formie.
 2. Szkolenia Masterclass odbywają się za pośrednictwem platform do komunikacji video Zoom lub Miro. Uczestnik ze swojej strony powinien zapewnić urządzenie w postaci sprawnego komputera lub laptopa z kamerą video oraz mikrofonem i dostępem do sieci. Przed planowanym spotkaniem online Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem, dzięki któremu może wziąć udział w spotkaniu. [ation] center nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, w tym brak dostępu do sieci, przerwy i awarie.

§ 6. Zmiana terminów szkoleń

 1. W przypadku obu wskazanych w § 5 rodzajów szkoleń [ation] center zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników (tj. 8 osób). Jeżeli Organizator odwoła szkolenie, to Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100 % wpłaconej kwoty, w ciągu 7 dni od przekazania informacji Uczestnikowi.
 2. [ation] center ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia.
 3. Jeżeli [ation] center zmieni termin szkolenia, to dokonującemu zakupu szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty albo możliwość udziału Uczestnika w szkoleniu w zmienionym terminie. Uczestnik lub dokonującego zakupu szkolenia może zdecydować, z której opcji chce skorzystać.

§ 7. Zmiana miejsca szkolenia Workshops

W szczególnych przypadkach [ation] center zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca (w obrębie tej samej miejscowości), w którym odbędzie się szkolenie Workshops, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 8. Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

 1. Szkolenia otwarte prowadzone przez [ation] center są odpłatne.
 2. Wysłanie zgłoszenia online lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.ationcenter.com.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia [ation] center do uruchomienia procesu zakupowego. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszenia nastąpi przekierowanie do szybkiej płatności online w tym również do opcji odroczonej płatności. Faktura pro forma zostanie automatycznie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres e-mail. Po uzyskaniu przez [ation] center potwierdzenia płatności za uczestnictwo w szkoleniu zostanie automatycznie przesłana faktura w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
 4. Opłata za szkolenia Workshop obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i lunchu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.
 5. Opłata za szkolenia Masterclasses obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności kartą płatniczą to: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. W przypadku wyboru przez Dokonującego zakupu szkolenia sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego [ation] center.
 8. W razie konieczności zwrotu płatności za szkolenie, [ation] center dokona go przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Dokonujący zakupu szkolenia, chyba że Dokonujący zakupu szkolenia wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9. Polityka rabatowa

 1. Dokonujący zakupu szkolenia ma możliwość zakupu szkolenia w następujących cenach w zależności od czasu pozostałego do jego rozpoczęcia:
  • standardowa (100% ceny biletu),
  • early bird (90% ceny biletu) dostępna powyżej 30 dni przed terminem szkolenia.
 2. Naliczane są następujące rabaty w przypadkach opisanych poniżej:
  • rabat dla grup, gdy zamawiane są minimum 3 bilety (10% ceny biletu),
  • rabat lojalnościowy dla powracających klientów (15% ceny biletu) naliczany po wpisaniu w formularzu kodu rabatowego otrzymanego mailem,
  • rabat okazjonalny, którego wysokość i warunki, a także termin skorzystania będą określane każdorazowo przy jego ustanowieniu.
 3. Rabaty, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz obniżone ceny biletów w oparciu o ust. 1 nie mogą być łączone ze sobą, ani z innymi rabatami i zniżkami oferowanymi przez [ation] center w dniu sprzedaży. Najwyższy możliwy rabat dla uczestnika będzie naliczany automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. Uczestnik powinien wykorzystać posiadany kod rabatowy przed dokonaniem zakupu. Rabat nie może zostać udzielony po dokonaniu płatności za usługę.

§ 10. Reklamacja szkolenia

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących poziomu merytorycznego lub formalnego szkolenia, Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w formie pisemnej po zakończeniu szkolenia.
 2. Każda zgłoszona reklamacja brana jest pod uwagę i rozpatrywana. Wpływ na uznanie reklamacji ma ogólna ocena danego szkolenia, czyli średnia uzyskanych ocen z wszystkich ankiet ewaluacyjnych. Reklamacja ma prawo zostać nie uwzględniona w przypadku, gdy uzyskana średnia ocen danej sesji szkoleniowej jest wyższa niż 4,0 w skali od 1 do 5 punktów.
 3. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • możliwie pełny opis problemu i wyjaśnienia zastrzeżeń,
  • dane kontaktowe do Uczestnika zgłaszającego reklamację: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,
  • nazwę i termin szkolenia, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,
  • proponowany przez Uczestnika sposób rozwiązania sprawy.
 5. Uczestnik w ramach gwarancji może otrzymać następujące formy rekompensaty:
  • bezpłatne powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  • zniżka w wysokości 50% na inne szkolenie w ofercie ation center.
 6. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres contact@ationcenter.com lub listownie na adres siedziby: ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków.
 7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika, na co wyraża on zgodę. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

§ 11. Prawa autorskie

 1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez [ation] center, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia online lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez [ation] center. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych.
 2. Przechowywane przez [ation] center dane osobowe mogą być przekazywane:
  • Prowadzącym dane szkolenie i pracownikom administracyjnym [ation] center;
  • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT;
  • Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych;
  • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu informacji lub świadczeniu usług;
  • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym;
  • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
 3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas szkolenia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej [ation] center.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez [ation] center w celu realizacji usług i do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku w którym dane zostały podane. Brak podania danych wyklucza możliwość świadczenia usługi szkoleniowej.
 5. Administratorem danych jest [ation] center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok. 1.5, KRS 0001022878, NIP 6793261832, REGON 524632504.
 6. Wszelka korespondencja związaną  z realizacją praw podmiotów winna być kierowana przez wysłanie korespondencji papierowej lub maila na adres contact@ationcenter.com.
 7. Aktualizacji przekazanych danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub mailem na adres contact@ationcenter.com.
 8. [ation] center informuje, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000.

§ 13. Weryfikacja opinii o organizatorze szkolenia

 1. [ation] center na podstawie obowiązujących przepisów jest zobligowany do weryfikacji autentyczności opinii o sprzedanych produktach i zrealizowanych usługach. 
 2. Powyższy obowiązek jest realizowany poprzez możliwość zwrócenia się przez pracownika [ation] center do Uczestnika:
  • osobiście w trakcie przeprowadzanego szkolenia o wypełnienie anonimowej ankiety z ewaluacją,
  • drogą mailową o wyrażenie swojej opinii odnośnie szkolenia.
 3. [ation] center w toku weryfikacji opinii nie korzysta z technik automatyzacji, dbając, aby opinie o szkoleniach pochodziły bezpośrednio od ich Uczestników.

§ 14. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez [ation] center, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ationcenter.com.

Masz pytanie?

Zadzwoń lub napisz do nas